I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest wszystkiemarki.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;

2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe:

dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania.

6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 punkt a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody. W praktyce będziemy ubiegać się o Państwa zgodę w celu dostarczania newslettera;
 • art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

IV ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych

1. Dane osobowe osób, które przystąpiły do newslettera

Dane te przetwarzamy w celu cyklicznego dostarczenia na podany adres elektroniczny:

 • informacji o aktualnościach
 • informacji o produktach i ofertach Partnerów

Dane osobowe obejmować będą:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania.

Lista Partnerów, których informacje o produktach i ofertach będziemy dostarczać dostępna jest pod adresem kontakt(at)wszystkiemarki.pl

2. Dane osób kontaktujących się z Portalem

Dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania, wnioski bądź uwagi sformułowane dostępnymi kanałami

Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • nr telefonu,
 • adres IP

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

3. Dane osobowe naszych kontrahentów (np. dostawców towarów lub usług):

Dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji. Dane te pozyskiwać możemy również zgodnie z procedurą zamówień publicznych;

Dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 • dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
 • dane kontaktowe
 • dane niezbędne do dokonania rozliczeń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

Dane te będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy. Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, gdy ustaną obowiązki administratora na tle ordynacji podatkowej).

V SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • wykrywanie nadużyć i zapobiegania im
 • ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 • podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności)

Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

VI UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt(at)wszystkiemarki.pl.

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VII PLIKI COOKIES

Nasz Portal wykorzystuje pliki cookies. Wykorzystujemy trzy rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies niezbędne do zapewnienia użyteczności Portalu, działania jego podstawowych funkcji
 • pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości użytkowników, ich zachowaniach)
 • pliki cookies działające w celach marketingowych. Pliki cookies sprawiają, że kampanie reklamowe są skuteczniejsze. Ich zastosowanie ułatwia reklamodawcom dotarcie do właściwego grona odbiorców. Tego rodzaju dane są zbierane poprzez usługi dostarczane przez Google Inc.

Szczegółowe informacje na temat polityk Google Inc.

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

Pliki cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Mają Państwo prawo wyłączyć pliki cookies (wszystkie bądź poszczególne rodzaje) w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z Portalu bez zmiany tych ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.

Uwaga: rezygnacja z plików cookies działających w celach marketingowych nie spowoduje, że reklamy przestaną być wyświetlane. Reklamy będą nadal widoczne, przy czym nie będą miały one charakteru dostosowanego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź uwag prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt(monkey)wszystkiemarki.pl